Yon Jès Komemorasyon pou Legliz la

Ki sa ki se yon Jès Komemorasyon pou Legliz la?
Nan sèten moman nan lavi nou, manm Episcopal Church (Legliz Episkopal) yo reyini tout ansanm pou n mande moun Legliz yo ak lidè l yo pou yo konprann siy kap prezante nan epòk nap viv la,  pou yo pran sans  sa Lespri Sen an ap mande yo, epi pou yo aji avèk otorite pou yo anonse levanjil la nan nouvo kontèks e nan nouvo sityasyon. Yon metòd konkrè ki ka materyalize demann sa a se yon Jès Komemorasyon pou Legliz la. Nou panse nou rive nan youn nan moman kritik nan lavi legliz nou an, epi avèk respè, nap soumèt yon demann pou yon Jès Komemorasyon ki pou mande legliz la pou l repran angajman l defason pou l mete disiplin espirityèl kòm poto mitan nan lavi nou, pou li mache nan katye nou yo avèk otorite ansanm ak moun legliz la kap simen pawòl levanjil  la e ansanm ak moun kap fè nou pran konsyans, epi pou  reyòganize legliz nou an pou n ranpli misyon Bondye mete devan nou jounen jodiya.

 

Yon Jès Komemorasyon pou Legliz la

Nap adrese tout Responsab ak Evèk Episcopal Church (Legliz Episkopal) la ki rasanble nan 78yèm Konvansyon Jeneral la:

Disip ki te gaye nan peyi a t’ap anonse bòn nouvèl la toupatou. Se konsa Filip al nan yon vil ki rele Samari, rive l rive, li tanmen pale sou Kris la bay moun yo.  Foul moun yo mete tèt yo ansanm, yo t’ap swiv sa Filip t’ap di yo: Yo t’ap koute l, yo t’ap wè mirak li t’ap fè. Se konsa te gen yon gwo kontantman nan tout vil la. Travay 8:4-6, 8

Nan wityèm chapit Travay Apòt yo, nouvo legliz Sovè ki leve vivan an ke disip yo fòme a vin jwenn tèt li nan yon nouvo sityasyon. Alèkile, Kretyen yo pat ka depann sou fason tradisyonèl yo te konn suiv Jezi ni yo pat ka konte sou kote tradisyonèl yo te konn fè sa. Etandone yo pat ka viv byen jan yo te konn viv, yo tonbe priye nan Tanp Jerizalèm la epi yo tann pou wayòm lan vini, yo vin oblije ale nan nouvo katye kote yo pat panse yo te ka ale, pou yo devlope nouvo fason pou yo anonse Bòn Nouvèl la. Sepandan, yo wè foul moun yo pat ka tann pou yo te tande Bòn Nouvèl Kris la epi pou yo akeyi li avèk kè kontan. Menm sa yo te pèdi nan ansyen fason yo te konn jere legliz la lontan, se sa ki vin ba yo opòtinite pou yo laji ak miltipliye lanmou Kris la.

Episcopal Church (Legliz Episkopal) nou renmen an nan menm sityasyon an. Nou fèt pou n jwenn nouvo fason pou n preche levanjil la nan diferan katye kap pede chanje. Fason legliz la te konn fonksyone lontan, sa pa ka fèt ankò. Nou pa ka chita pou n kontinye aksepte statisfaksyon pèsonèl, konfò ak privilèj. Nou pa ka kontinye deklare ke nou domine anviwònman politik ak anviwònman sosyal la ankò. Nou pa ka kontinye ap tann nan sanktyè nou pou swete labyenvini a moun ki vle vin Episkopalyen.

Nou gen yon chwa pou n fè. Nou ka kontinye, avèk kouraj e trajikman, pou n eseye sove tout dwa ak privilèj nou te konn jwi anvan. Nou ka kontinye gade legliz nou an kap degrengole jiskaske yon jou konsa  li vin tounen yon mize ki montre lafwa zansèt nou yo.  Nou ka kontinye fonksyone jan nap fonsyone a jiskaske nou pèdi lavi nou abitye mennen an konplètman.

Oswa nou ka pèdi lavi nou pou Jezi defason pou n ka sove l (lavi nou).

Noumenm, ki siyen pi ba a, nou renmen Episcopal Church (Legliz Episkopal) la anpil epi nou kwè avèk pasyon nan don legliz sa a ofri. Yon fwa nou fin lave n nan dlo Batèm epi yon fwa nou absòbe pawòl ak sakreman pwofon yo, nou vin resanti pisans Bondye lè nou louvri Ekriti Sent yo e lè nou selebre Lekaristi a. Nou rete sezi devan mistè Sent Trinite a ak pouvwa lanmou trinite Bondye a, pou renmen, pou padone, e pou amelyore konplètman. Nou konnen ki jwa ki genyen lè nou sèvi Bondye atravè zòt.  Se rèv nou pou n wè tout enjistis kaba nan lemond. Nou tèlman renmen legliz sa a ke nou pa ka tann pou n wè li transfòme.

Nou rekonèt enpòtans moman prezan sa a. Nou mete ansanm avèk Task Force for Reimagining the Church (Gwoup Travay pou Re-imajine Legliz) e nap lanse yon apèl pou legliz la suiv Jezi nan katye a, san nou pa pote anpil bagay lè nap deplase. Epoutan, sa nou swete nan fon kè nou, sa nap chèche a pa depann de okenn zak anpatikilye ki fè patide Konvansyon sa a. Gen plizyè etap esansyèl ke nou jwenn nan disiplin kongregasyon ak moun yo etabli toulejou atravè legliz la, e nou aplodi travay tout moun ap fè nan ede legliz la adopte prensip disiplinè sa yo. Sepandan, Konvansyon sa a gen opòtinite pou l travay sou plizyè bagay ki ka sipòte pèp Bondye a ki gen lafwa, pawas nou yo ak misyon yo, epi dyosèz nou an, pou reyalize Komisyon Enpòtan an ak Kòmandman Enpòtan an.

Anpatikilye, nap mande moun Episcopal Church (Legliz Episkopal) la pou yo:

  •  Pran angajman pou yo li ekriti yo, priye toulejou, rasanble chak semèn pou adorasyon kolektif, epi pou patisipe nan pwoklamasyon Wayòm lan, epi yo fèt pou yo konnen ke lè yo patisipe nan aktivite sa yo, sa pral chanje yo sou plan pèsonèl e sou plan kolektif.
  •  Anonse Bòn Nouvèl Jezi Kri a atravè lapawòl e nan jès, epitou nan aprann kijan pou rakonte istwa ki esplike kijan Jezi fè yon diferans nan lavi nou, sitou nan lavi moun ki pa janm viv yon veritab transfòmasyon;
  •  Lapriyè ak fè jèn pou Lespri Sen an ajoute plis bagay de-jou-an-jou  nan lavi moun ki vin chèche Jezi ki se sovè a;
  •  Rankontre Jezi Kri atravè sèvis nou bay moun ki nan bezwen epi nan chèche lajistis ak lapè pami tout moun.

Epi nap mande Evèk ak Responsab ki rasanble pou Konvansyon an pou yo pran aksyon suivan yo nan yon fason presi pou n antame tranzisyon nan epòk sa a nan yon lespri eksplorasyon, pou n dekouvri don Lespri Sen an genyen pou nou nan moman sa a: 

  • Angaje ak kreyativite, ouvètman e pasifikman pou yo li siy ki prezante nan epòk nou ak disène fason espesyal Bondye pale ak Episcopal Church (Legliz Episkopal) la aktyèlman.
  • Lapriyè, li ekriti levanjil yo epi koute atantivman konsèy Lespri Sen an lè nap fè eleksyon pou n chwazi Evèk Prezidan an ak lòt lidè yo, pou n kòmanse dispozisyon pou n anonse wayòm lan, epi pou n reyòganize legliz la pou l ranpli misyon l;
  • Finanse inisyativ evanjelizasyon an avèk zèl: Antrene misyonè yo pou yo ale revitalize kongregasyon ki egziste yo epi pou yo òganize nouvo kongregasyon tou; pou yo fòme rezo ak ofri pwogram edikatif pou antrene ak deplwaye misyonè kap òganize nouvo legliz ak moun kap revitalize yo ki yo menm pral suiv Jezi nan tout kalite katye, epi yo pral kreye opòtinite pou moun resevwa antrènman ministeryèl bileng ak bi-kiltirèl;
  • Renonse enpòtans nou bay edifis, renonse abitid pou n gen konfò, renonse lanmou pwòp tèt nou ak renonse konfli ki pa sèvi legliz la kòmsadwa;
  • Wete obstak ki anrasinnen nan òganizasyon aktyèl la, kwake obstak sa yo te itil anvan oswa ke yo te prezante avèk bòn entansyon, men ki kontrarye nouvo misyon kreyatif la e ki kontrarye inisyativ evanjelizasyon an;
  • Resantre enèji nou ki te konn fè n, anvan, bati yon kokennchen legliz ki koute chè, ki santralize; alèkile se pou n konsantre n sou fè koneksyon ak sipòte misyon onivo lokal, kote nou tout nou ka aprann kijan pou n suiv Jezi nan tout katye nou yo.

Tankou premye disip Kris yo, nou vin epapiye, lwen kote ki familye e ki konfòtab e lwen sa yon legliz ye. Olye pou n kite memwa nou dirije n, lèfini olye pou n kite laperèz anvayi n, nou ka anbrase kriz sa a, epi nap fè Granmèt ki bay lavi a konfyans ke Lap ba nou tout sa nou bezwen pou n anonse Levanjil la, pwoklame wayòm lan, epi pataje lanmou Bondye. Nap mande Bondye pou l ba nou lajwa nan tout vil ak nan tout katye kote nou ale.

Nap soumèt enfòmasyon sa a ak tout respè,

Siyen

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *